14.01.2020 tarih ve 31008 sayılı Resmî Gazete`de Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Yayımlanan Yönetmelik`in incelenmesi sonucunda daha önce Odamıza iletilmiş ve görüş sorulmuş olan taslak hali ile ilgili Odamızca gönderilmiş görüşlerin (ilk taslak hakkında 06.09.2019 tarihinde; ikinci Taslak hakkında ise 01.11.2019 tarihinde TKGM`ye ilettiğimiz Odamız görüşlerine web sayfamızdan erişebilirsiniz) ve TKGM yetkilileri ile bu konuya özel gerçekleştirilen toplantılarda dile getirilen görüşlerin bir kısmının dikkate alındığı ve düzenlemelerin buna göre yapıldığı; bir kısım görüşlerimizin ise kabul görmediği görülmüştür.


Ancak, ısrarla belirtiğimiz üzere lisanslı harita kadastro mühendisleri ve büroları süreci, ortaya çıkan uyuşmazlıklar, yargı kararları, uygulamada doğan sorunlar, üyelerimizden gelen yakınma ve şikâyetler, Odamızın daha önceki değerlendirmeleri ve yazışmalar dikkate alındığında, sorunun salt bir yönetmelik düzenlemesiyle giderilemeyeceği, konunun köklü çözümünün ancak 5368 sayılı Kanun`da değişiklik ve düzenlemeler yapılarak giderilebileceğini tekrar hatırlatmak isteriz.


Yayımlanan Yönetmelik değişikliği incelendiğinde; "tanımlar ve kısaltmalar" başlıklı 3. maddede yer alan kadastro teknik hizmetleri tanımında değişiklik yapılmıştır. Yönetmelik taslağında yer alan tanımda "Tescile tabii olmayan teknik hizmetler, tescile tabi olan teknik hizmetler ve kadastro teknik hizmetleri kapsamındaki tescile tabi olan veya olmayan diğer işler" şeklinde ayrıma gidilmiş ve alt başlıklarla birlikte sayma usulü ile sıralama yapılmıştı. Ancak Odamız görüşlerinde bu durumun 5368 sayılı Kanun`a aykırı olduğunun üzerinde durulmuş ve görüşlerimiz doğrultusunda düzenleme yapıldığı görülmüştür.


"Sınavı kazanan adaylardan istenecek belgeler" başlıklı 22. maddenin 1. fıkrasının (d) bendindeki "sigortalı hizmet belgesi ile çalıştığı firmadan harita ve kadastro mühendisi olarak çalıştığına dair belgeyle birlikte," ifadesinin "Bu süreçte işten ayrılmış (kamu ya da özel sektör)/çalışmayan veya şirketi kapanmış harita mühendislerinin durumu ile ilgili düzenlemenin eksik bırakılması hak kaybına neden olacağı gibi Anayasa`nın eşitlik ilkesine de aykırı olacaktır." şeklindeki Odamız görüşleri doğrultusunda anılan ifadenin Taslaktan çıkarılması istenilmişti. Yayımlanan Yönetmelik`te anılan ifade yer almamıştır. Ancak aynı bentte yer alan "…Odadan alınan belgenin" ibaresinin "…Odadan alınan hizmet belgesi" olarak değiştirilmesi önerimiz dikkate alınmamıştır.


Yönetmelik`in "Görev ve yetkileri" başlıklı 37. maddesine eklenen fıkralarla ilgili görüşlerimizde de belirttiğimiz şekilde meslek barışının sağlanması ve serbest harita kadastro mühendislik büroları ile lisanslı harita kadastro mühendislik büroları arasında yaşanan yetki karmaşasının ve hukuka aykırı rekabetin önüne geçileceği düşünülmekte ve yapılan düzenlemeler olumlu bulunmaktadır.


Odamıza gönderilen Taslakta yer alan ve "İmza yetkisinin devri" başlıklı 58. maddesinde öngörülen 1. fıkrasında değişiklik ve eklenecek 6. fıkranın5368 sayılı Kanun`a aykırı olduğu Odamız görüşlerinde belirtilmiş, yayımlanan Yönetmelik`te görüşlerimizin dikkate alındığı ve söz konusu maddede herhangi bir değişiklik ve eklemenin yapılmadığı görülmüştür.


Yönetmelik`in "İdarenin görev ve yetkileri" başlıklı 4. maddesinin başlığına "ve lisanslı büro komisyonu kurulması" ibaresi de eklenmiştir. 2008 tarihli Yönetmelik`te de yer alan lisanslı büro komisyonu ile ilgili düzenlemenin eksik olduğu görüşlerimizde belirtilmiş ve 2008 tarihli Yönetmelik`teki gibi Odamızın da komisyonda yer almasının uygun olacağının düşünüldüğü ifade edilmiştir. Ayrıca söz konusu maddeye eklenen fıkra ile ilgili olarak; fıkranın (a) bendinde, lisanslı mühendisler hakkında önerilen lisansın geçici iptali ve lisansın sürekli iptaline ilişkin disiplin cezalarını dosya üzerinden karara bağlama ve gerekçeli kararı genel müdür onayına sunma görevi lisanslı büro komisyonuna verildiği halde, Yönetmelik`in 51. maddesinde disiplin cezaları içerisinde sayılan; uyarma, kınama ve idari para cezalarına ilişkin önerilen cezaların kimin tarafından inceleneceğinin ve karara bağlanacağının yönetmelikte hükme bağlanmadığı ve bu eksikliğin de giderilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ancak bu görüşlerimizin dikkate alınmadığı anlaşılmıştır.


"Lisanslı büro kurulacak yerlerin belirlenmesi" başlıklı 6. maddesinde "….ve ulaşım ile idari bakımından en yakın…" ibaresinin "idarenin belirleyeceği bir" ibaresi ile değiştirilmesinin vatandaşlar açısından ulaşım giderlerini arttırabileceği gibi farklı illerdeki ilçelerde işlem tesis edilmesinin idari yetki anlamında da sorunlar doğurabileceği ve lisanslı büroların idarelere ulaşımını zorlaştıracağı görüşlerimizde belirtilmiş olsa da düzenlemenin taslaklardaki gibi yayımlandığı görülmüştür.


"Sınav komisyonu" başlıklı 17. madde, "Sınav komisyonunun görevleri" başlıklı 18. madde ve "Sınav sonuçlarının duyurulması" başlıklı 20. madde ile ilgili Odamızın açtığı ve halen devam etmekte olan davalardan ve bu davalarda verilmiş yürütmenin durdurulması kararından söz edilmişse de bu maddelerle ilgili değişikliklerin hukuka aykırı bir şekilde yayımlandığı görülmüştür.


"Lisanslı büroların hizmet ücretleri" başlıklı 42. maddeye eklenen 5. fıkra ile ilgili olarak Odamız görüşlerinde; madde gerekçesinde yer alan "Hazinenin gelir kaybının önüne geçilmesi" ifadesinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün il müdürlükleri ve birimlerinin çalışmalarına gölge düşürecek bir yoruma neden olabileceği, mevcut durumda bu işlemin sadece Hazine adına harç yatırılarak yürütülmekte iken bu harcın alınmadığının tespitinin yapıldığı, işlemin lisanslı bürolara devredildiğinde ilave hizmet bedelinin alınıp alınmayacağı hususlarına açıklık getirilmediği ve ilave hizmet bedeli alınmasının vatandaşa yük getireceğinin değerlendirildiği belirtilmişse de yayımlanan Yönetmelik`te taslak metinden farklı bir düzenlemenin yapılmadığı anlaşılmıştır.


"Bilgi ve belgelerin arşivlenmesi" başlıklı 48. madde ile ilgili olarak da görüşlerimizde; kadastro müdürlüklerince uygulanan arşiv mevzuatının da idarece belirlenen esaslar doğrultusunda oluşturulduğu ifade edilerek, maddede yapılan bu değişikliğe açıklık getirilmesinde ve kamu hizmeti verecek lisanslı büroların birden fazla ilçede yetkili olması durumunda arşivlerini ne şekilde tutacaklarının belirtilmesinde yarar görüleceğinden söz edilmiştir; ancak düzenlemede bir değişikliğe gidilmediği anlaşılmıştır.


"Lisansın geçici veya sürekli iptalinde hizmetlerin yürütülmesi" başlıklı 60. maddenin ilk fıkrasındaki "en yakın" ibaresinin kaldırılması ile ilgili ise Yönetmelik`in 1. fıkrasında lisansın geçici iptali durumunda kadastro teknik hizmetlerinin "…en yakın lisanslı büro veya ilgili Kadastro Müdürlüğü tarafından…." yapılacağının belirtilmesinden dolayı "en yakın" ifadesinin kaldırılması yerine "il içindeki en yakın" şeklinde değiştirilmesinin yararlı olacağı belirtilmiş; ancak bu görüşümüzün de dikkate alınmadığı gözlenmiştir.